Amity

Obuka za zaposlene u Domu “Paun”

Krajem prošle nedelje, 24. novembra 2017., bili smo gosti u privatnom Domu za stare i penzionere “Paun” u Umčarima, kojom prilikom smo razgovarali sa zaposlenima na temu: “Unapređenje komunikacije sa starijim osobama koje pate od demencije”.

Na obuci su učestvovali skoro svi zaposleni, negovateljice, medicinske sestre, socijalna radnica, fizioterapeut, kuvarica, domar i direktorica/vlasnica Doma. Vlasnica Doma nas je pozvala da realizujemo obuku na pomenutu temu, iz razloga što skoro polovina korisnika njenog Doma su upravo osobe koje pate od nekog oblika demencije. Pre same obuke, dali smo svim zaposlenima upitnik u kome su oni trebali da odgovore na nekoliko pitanja, a između ostalih i na to šta razlikuje korisnike sa demencijom od ostalih korisnika usluga u domu, kako se oni najčešće ponašaju i šta za zaposlene predstavlja najveći izazov u komunikaciji sa korisnicima koji pate od demencije. Iz njihovih odgovora se videlo da se radi o iskusnim radnicima, sa podužim stažom u Domu koji uspešno funkcioniše od 2011. godine.

Sama obuka nije bila klasično predavanje, već više razgovor oko sledećih pitanja:

  • Podsećanje koji su osnovni znaci za prepoznavanje demencije;
  • O uobičajenim načinima ponašanja korisnika/osoba sa demencijom
  • O najčešćim problemima koji se javaljaju u komunikaciji sa osobama sa demencijom

Dali smo im neke od saveta za komunikaciju sa tim korisnicima, počev od onih kako se ponašati pre nego što počnu da govore sa korisnikom; kako da govore; šta da mu kažu; na koji način sve da ga slušaju… Koliko je važna neverbalna komunikacija (govor tela i fizički kontakt), kako komunicirati sa onima koji imaju senzorne smetnje (gubitak sluha, gubitak vida)…

Zaposlenima je posebno bilo značajno što smo ih upoznali na koji način mogu da koriste neke tehnike za poboljšanje komunikacije sa ovim osobama, kao što su: životne priče, podsećanja, orijentacija u stvarnosti, muzika… Pogodne teme su događaji iz prošlosti u kojima su te osobe ranije uživale. Naglasili smo i značaj organizovanja primerenih okupacionih, rekreativnih i fizičkih aktivnosti sa ovim korisnicima.

vladesataric