Amity

Izazovi stručnjaka iz socijalne zaštite u zaštiti starijih osoba od nasilja

Tokom novembra 2018. završili smo IV i ujedno poslednji ciklus planiranih obuka za stručnjake centara za socijalni rad iz 8 okruga u Srbiji ovoga puta na temu: „Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije“. Na obukama koje smo realizovali u pet termina, u Bujanovcu, Kraljevu, Požarevcu, Vranju i Nišu učestvovalo je 145 stručnjaka iz 38 centara za socijalni rad i iz jedne ustanove socijalne zaštite.

Tokom obuka bilo je prilike i da razgovaramo o praksama zaštite u različitim sredinama i izazovima sa kojima se profesionalci iz CSR-a susreću u svom svakodnevno radu na zaštiti starijih od nasilja u porodici. Zajednička konstatacija gotovo svih učesnika bila je da od polovine 2017. kada je počeo da se primenjuje novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, povećan je ukupan broj prijava nasilja, pa i broj prijava nasilja nad starijim osobama. A kao najveće izazove u podršci i zbrinjavanju žrtava nasilja, kada su u pitanju starije osobe izdvojili su:

  • Nedostatak ljudskih resursa u gotovo svim centrima za rad na ovoj problematici;
  • Kako su nasilnici nad starijima često njihova deca ili partneri koji nasilje vrše u alkoholisanom stanju (hronični zavisnici od upotrebe psihoaktivnih supstanci), sudije veoma retko im izriču meru obaveznog lečenja, tako da se nasilnici brzo vraćaju u porodicu i začarani krug nasilja se nastavlja;
  • Gotovo je nemoguće smestiti na psihijatrijsko lečenje nasilnika, kada on to ne želi a mera prinudnog lečenja mu se ne izriče.
  • Žrtve nasilja posebno starije žene veoma često odustaju od daljeg postupka , povlače prijave i negiraju nasilje uprkos činjenici da su ga u prvom razgovoru priznale;
  • Evidentan je nedostatak servisa podrške starijima žrtvama nasilja u lokalnim zajednicama. Nema SOS savetovališta za žrtve, posebno nema specijalizovanih savetovališta za starije osobe. Nedostaju prihvatilišta za urgentan smeštaj žrtve kada je to potrebno. Postojeće Sigurne ženske kuće uglavnom odbijaju da prime stariju ženu posebno kada je zavisna od pomoći drugog lica.
  • Nedovoljna je saradnja sa zdravstvenim sistemom koji uglavnom nema razumevanja za potrebe starijih, čak i u hitnim slučajevima. Neće bolnice da ih prime na smeštaj ili da ih zadrže još nekoliko dana na smeštaju, za vreme dok CSR-i rade obradu za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili dok čekaju na slobodno mesto u ustanovi;
  • Šta raditi kada srodnici očekuju od CSR-a da preuzme svu brigu o starijoj sobi, žrtvi nasilja?

Učesnici obuka su u evaluaciji veoma visoko vrednovali sadržaj obuke, način realizacije, primenljivost u praksi kao i odnos trenera prema učesnicima kojima su davali priliku da diskutuju, pitaju, razmenjuju iskustva i čuju drugačija mišljenja. Ovo je jedna od aktivnosti u okviru Projekta: „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“ koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz finansijsku podršku UNHCR-a, na teritoriji 8 okruga (48 opština) u Srbiji.

vladesataric