Amity

Žene žive i na selu

Predstavnica Amity-a govorila je na skupu u Sremskoj Mitrovici, o izloženosti starijih žena sa sela rizicima od nasilja ili nasilju. Ukazala je da su nasilju podjednako izložene i starije žene na selu kao i one koje žive u gradu, kao i da je 2/3 svih slučajeva nasilja nad njima počinjeno u porodičnom kontekstu. Govorila je o značaju vođenja računa o materijalnim, emotivnim i drugim potrebama starijih žena i važnosti da se one zadovolje, kao i o značaju očuvanja njihovih socijalnih realacija, bez obzira da li žive same ili sa drugim članovima domaćinstva. Govorila je o praksama sklapanja ugovora o doživotnom izdržavanju sa jednim od svoje dece, najčešće sa sinom, i isključivanju ostale dece iz nasledstva, o praksama odricanja od nasledstva u ostavinskim raspravama nakon smrti bračnog partnera i prenosa imovine na mlađe potomke i vezi svega toga sa mogućim rizicima od siromaštva i nasilja nad tim starijim ženama. Ukazala je na zloupotrebe koje se vrše stavljanjem starijih pod starateljstvo, a potom smeštajem u ustanove socijalne zaštite i mimo njihove istinske volje, o zloupotrebama njihovih penzija….

Govorila je o životnim iskustvima starijih žena koje žive na selu, a rođene su pre Drugog svetskog rata, u toku Drugog svetskog rata ili neposredno posle njega i doprinosima koje su one dale svojim porodicama, svojim lokalnim zajednicama i društvu u celini, uprkos činjenici što je ne mali broj njih nepismeno, da nisu zvanično bile zaposlene i nemaju penzije. Danas one zaslužuju svu našu pažnju i poštovanje, zaštitu od zloupotreba i nasilja, te kvalitetniji i dostojanstveniji život u svojoj starosti.

Ovu tribinu je organizovala kompanija “Color Media Communciations”, u sklopu kampanje „Žene žive i na selu“, koju sprovodi pod pokroviteljstvom Predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Centra za lokalnu demokratiju i Pošte Srbije.

vladesataric