Amity

Amity 20 godina za prava i dostojanstvo čoveka

Prošlo je punih 20 godina od osnivanja i početka rada našeg Udruženja. Osnovali smo ga novembra 1999. godine nakon što je Srbija, tokom 90-ih godina, doživela ekonomski i socijalni sunovrat zbog posledica međunarodne izolacije zemlje i oštrih ekonomskih sankcija, ratova na prostorima bivše SFRJ i bombardovanja Srbije od strane NATO pakta 1999. godine. Većina stanovništva je naglo osiromašila. U novembru 1999, prosečna plata u Srbiji bila je oko 40 evra, a prosečna penzija oko 30 evra.

U tako osiromašenu zemlju u kojoj je od 1995. godine već boravilo više od pola miliona izbeglica iz Hrvatske I Bosne I Hercegovine,. sa Kosova I Metohije pristiže još oko 200 hiljada interno raseljenih lica.

U tim okolnostima, grupa socijalnih radnika i psihologa nas koji smo već dodatno delovali preko raznih organizacija na pružanju psihosocijalne i ostalih vidova podrške porodicama u izbeglištvu ili raseljeništvu u Srbiji, rešili smo da osnujemo sopstvenu socijalno humanitarnu organizaciju. Uradili smo to sa ciljem da doprinesemo smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti izbegličke, raseljeničke i domicilne populacije i sa ciljem unapređenja i razvoja novih aspekata tadašnjeg sistema socijalne zaštite koji su bili prepoznati kao nedovoljno razvijeni ili nedostajući. Specificnost našeg pristupa bio je rad na terenu, izlazak ka korisniku kao angažman na povećanju dostupnosti usluga socijalne zaštite, obezbeđivanje psihosocijalne podrške najugroženijim i diskriminisanim pojedincima, grupama i porodicama, i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u kreiranju usluga socijalne zaštite i samih društvenih politika koje ih se tiču.

Za 20 godina rada pružili smo psihosocijalnu podršku za veše od 62 hiljade ugroženih pojedinaca sa imenom i prezimenom. Doprineli smo unapredjenju sistema zaštite dece kroz saradnju Mreže mobilnih timova za sveobuhvatnu zaštitu dece i centara za socijalni rad sa kojima je uspostavljena inovativna metodologija rada sa decom u riziku i koja su već postala žrtve kršenja njihovih prava. Bili smo prva organizacija civilnog društva koja je posredstvom UNICEF-a zvanično započela saradnju sa Ministvarstvom rada i sa cdfentrima za socijalni rad 2001.godine. Do tada Ministarstvo i centri su bili zatvoreni za saradnju sa nevladinim organizacijama osnovanim 90-tih godina prošlog veka.

Bili smo nosioci inicijativa i inovacija, kao protiv-teža birokratizaciji i rutiniranju javnih službi u zadovoljavanju potreba ugroženih građana.

Predstavnici Amity-a su učestvovali u procesima izrade ključnih strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnim nivoima, u svojstvu članova radnih grupa ili u konsultativnim procesima, počev od izrade Strategije za smanjenje siromaštva 2002., Nacionalne strategije o starenju 2006-2015, Strategije razvoja socijalne zaštite, lokalnih strategija razvoja socijalne zaštite, pa sve do Izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti u 2019.

Zagovarali smo za bolji položaj porodica u Srbiji kroz brži razvoj servisa u lokalnim zajednicama za ugrožene grupe i veća prava u oblasti materijalne podrške ugroženima i socijalno isključenim pojedincima.

Ponosni smo što je dupliran broj opština u kojima danas funkcioniše usluga pomoći u kući starijima i što je povećan broj korisnika ovih usluga nakon 2007. i kampanje koju smo vodili pod sloganom „Jaz između potreba i mogućnosti“..

Zahvaljujući našoj kampanji sa mrežom Humanas 2010 – 2011.pod nazivom „Oni ne mogu da čekaju“, u Zakonu o socijalnoj zaštiti iz 2011.godine urađene su izmene članova o materijalnoj podršci na način da je povećana novčana socijalna pomoć radno nesposobnima u koje spadaju i stariji i povećan je imovinski cenzus za njeno ostvarivanje što je rezultiralo većim obuhvatom siromašnih ovom merom.

Sve vreme postojanja Amity-a radimo na podizanju nivoa svesti marginalizovanih grupa, opšte javnosti i stručnjaka za značaj poštovanja osnovnih ljudskih prava, za borbu protiv diskriminacije i za poštovanje različitosti, kroz ulične akcije, predavanja, tribine, deljenje edukativnih brošura i priručnika, medije…

Treći aspekt našeg delovanja je podrška i jačanje kapaciteta drugih OCD i institucija sistema kroz monitoring i evaluaciju njihovih projekata i pružanje usluga dodatnih obuka.

U 2004. godini, Amity je izabran za jednu od ukupno šest jedinica za monitoring i evaluaciju projekata Fonda za socijalne inovacije a kasnije smo radili i monitoring projekata finansiranih od strane Ministarstva rada, Ministarstva omladine i sporta i drugih. Sveukupno u periodu između 2004. i 2015. godine realizovali smo monitoring skoro 100 projekta državnih ustanova i OCD i izvršili monitoring ljudskih prava korisnika 20 državnih i privatnih ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba.Kroz naše monitoring aktivnosti, osnažili smo kapacitete projektnih timova za planiranje i upravljanje projektima i stručne radnike ustanova za poštovanje prava korisnika.
Tokom 20 godina rada organizovali smo obuke za stručne radnike iz oblasti socijalne zaštite, lokalnih samouprava i organizacija civilnog drustva u više od 180 termina, sa obuhvatom od 4.500 učesnika.

Više o našim aktivnostima u predhodnih 20 godina rada možete pročitati u publikaciji koju možete preuzeti na linku

vladesataric