Amity

Za glas starijih žena

Uprkos nepovoljnim epidemiološkim prilikama zbog pandemije COVID-19, u ovoj 2020. godini, uspeli smo da realizujemo istraživanje o položaju i učešću starijih žena u političkom i javnom životu u Srbiji, na uzorku od 675 starijih žena iz 6 gradova u Srbiji: Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Bora i Čačka.

Ključni nalazi Istraživanja ukazuju da su:

  • Starije žene u Srbiji u lošijem položaju u poređenju sa starijim muškarcima, kao i u poređenju sa ženama i muškarcima iz drugih starosnih grupa. Preko 80% starijih žena smatra da društvo ne vodi dovoljno računa o njihovom položaju i potrebama, pri čemu kao najveći problem sa kojim se suočavaju ističu loš socio-ekonomski položaj.
  • Starije žene u nedovoljnoj meri učestvuju u organizovanim aktivnostima u zajednici. U lokalnim zajednicama se ne preduzimaju posebne mere u cilju stvaranja uslova da starije žene učestvuju u oblikovanju i primeni razvojnih planova lokalnih zajednica. Niko ih ne podstiče na angažman, niti ih poziva da se uključe. Posebno je evidentna njihova isključenost u seoskim zajednicama.
  • Politička participacija starijih žena je na veoma niskom nivou. Iako je kvota za učešće žena u skupštinama od ove, 2020. godine 40%, što je na izborima i ispoštovano, učešće starijih žena je minimalno. U Skupštini Srbije među 39% žena, starijih žena je samo 1,2%. Najviše ih je u Skupštini Beograda, gde je među 46% žena, 3,63% onih sa 65 i više godina, dok u skupštinama Novog Sada i Bora, starijih žena uopšte i nema.

Kako je kvantitativno istraživanje na terenu realizovano neposredno nakon završetka vanrednog stanja, koje je trajalo 53 dana, a kojim su najviše bile pogođene starije osobe, čija je sloboda kretanja 35 dana bila suspendovana u trajanju od 164 časa nedeljno, uz pretnju sankcijom, u istraživanju smo razgovarali sa ženama i o njihovom subjektivnom doživljaju uticaja mera na njihov svakodnevni život tokom trajanja vanrednog stanja. U izveštaju možete naći i te informacije, u poglavlju COVID-19.

Rezultati istraživanja će poslužiti za senzibilisanje organa javne vlasti o značaju veće uključenosti starijih žena, kao i za senzibilisanje opšte javnosti o značaju ravnopravne uključenosti starijih žena u javni i politički život.

Takođe, rezultati će poslužiti i kao materijal za povećanje nivoa svesti i informisanosti starijih žena o pravima koje imaju na osnovu međunarodnih dokumenata (UN, Savet Evrope, EU), nacionalnih zakona, kao i o značaju njihove participacije u javnom i političkom životu, odnosno, na mestima gde se donose odluke koje ih se tiču. Biće to i svojevrstan materijal za obuku starijih žena da se bore za svoja prava i izražavaju svoje potrebe i interesovanja, kako bi se unapredio i sam nivo poštovanja ljudskih prava starijih žena i podigao stepen socijalne kohezije u društvu u celini.

Rezultate ovog istraživanja objavili smo u publikaciji: Položaj i učešće starijih žena u političkom i javnom životu u Srbiji.

Publikacija je deo aktivnosti iz Projekta: „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, koji finansira Evropska unija. Pisanje Izveštaja o rezultatima istraživanja finansirano je iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Publikacija je štampana u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric