Amity

Analiza korisnosti i održivosti usluge Savetovališta

Usluge Savetovališta za neformalne negovateljice i negovatelje zavisnih starijih osoba, posebno onih obolelih od demencije, pilotirali smo u periodu od 1.marta do 30. novembra 2020. godine u partnerstvu sa Crvenim krstom Kragujevac u Kragujevcu i Udruženjem Laris u Čačku.

Usluge Savetovališta koristilo je 188 različitih osoba, neformalnih negovatelja, u Kragujevcu 129 – 95 žena i 34 muškaraca, a u Čačku 59 korisnika – 37 žena i 22 muškarca), a Projektom je bilo planirano ukupno 80 različitih korisnika u Kragujevcu i Čačku, što je više nego dupliran broj različitih korisnika. Dodatno, kada je uvedeno vanredno stanje zbog COVID pandemije, iz kancelarije Amity-a, otvorena je i posebna telefonska linija za pružanje informacija i savetovanje starijih osoba, njihovih srodnika i neformalnih negovatelja o izazovima. Usluge ovog telefonskog Savetovališta koristilo je 117 starijih osoba i njihovih srodnika/negovatelja.

Analiza korisnosti je obuhvatila uzorak od 15% korisnika i 17 pružalaca usluge i koordinatorki u Kragujevcu i Čačku. Izvršena je desk analiza projektne dokumentacije, finansijska analiza i uporedna analiza normativno strateškog okvira u oblasti socijalne zaštite i rodne ravnopravnosti sa dizajnom usluge.

Na osnovu ovih analiza, utvrđeno je da:

  1. Usluga Savetovališta za neformalne negovateljice i negovatelje zavisnih starijih osoba odgovara na stvarnu i nezadovoljenu potrebu za savetodavno-terapijskom uslugom.
  2. Usluga Savetovališta uspešno povezuje prioritete u oblasti rodne ravnopravnosti sa principima preventivne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i razvojem usluga u zajednici. Moguća su i poželjna dalja unapređenja u integrisanju rodne perspektive i aktiviranju rodno transformativnih potencijala ove usluge kroz jačanje rodnih kompetencija pružalaca usluge, integraciju rodnih alata u dizajn i implementaciju, kao i jačanje svesti korisnica i korisnika o rodnoj dimenziji uloge negovatelja i negovateljica.
  3. Obuhvatom i dostupnom podrškom usluga Savetovališta već doprinosi balansiranoj raspodeli neplaćenog kućnog rada koji mnogostruko teže pogađa žene. Zbog toga je dalji razvoj usluga koje doprinose ravnomernijoj raspodeli poslova nege i brige jedan od najvažnijih prioriteta u rodnoj ravnopravnosti .
  4. Usluga Savetovališta dizajnirana je na način da se može primenjivati i razvijati u sklopu rodno odgovornih budžetskih ciljeva (ROB) i indikatora. Ona je pogodna za finansiranje i implementaciju u svim grupama jedinica lokalnih samouprava po stepenu razvoja.
  5. Unapređeno finansiranje rodne agende na nivou lokalne samouprave je jedan od prioriteta u vezi sa daljim razvojem ROB procesa

Analizu korisnosti i održivosti usluge uradila je mr Sanja Nikolin, stručnjakinja za rodno odgovorno budžetiranje, a u okviru Amity projekta “Razvoj savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada”, a u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada” koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Ceo dokument Analize možete pogledati na linku.

vladesataric