Amity

Godišnji izveštaj Amity-a za 2020. godinu

U 2020. godini, uprkos pandemiji virusa korona, vanrednom stanju i strogim epidemiološkim merama, koje su bile od marta pa gotovo do kraja godine, ostvarili smo sve planom predviđene aktivnosti. Obezbedili smo novac za nesmetano funkcionisanje Udruženja, od strane donatora koji su finansirali realizaciju osam Amity projekata:

  • „Podrška lokalnoj integraciji internoraseljenih lica i izbeglica iz bivše Jugoslavije“; 01. januar – 30. april 2020. (UNHCR)
  • „Razvoj Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih starijih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada“; 1. januar – 31. decembar 2020. (UN Women)
  • „Za povećano učestvovanje žena u javnom i političkom životu“; 1. januar 2020 – 30. jun 2021. (EU, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i UN Women)
  • „Humanitarni paketi za 160 starijih osoba u osam nerazvijenijih opština u Srbiji“; februar-jun 2020. (Međunarodni klub žena)
  • „Anketno ispitivanje korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji“; 12. maj – 12. septembar 2020. godine (Centar za regionalizam)
  • „Za poboljšanje položaja žena na selu“; 1. jun 2020. – 28. februar 2021. (UN Women)
  • „Međugeneracijskim dijalogom i aktivnim starenjem do nediskriminacije“; 9. jun – 24. decembar 2020. (Kancelarija za ljudska i manjinska prava).
  • Promocija aktivnog starenja – Konkurs za „Draganovu nagradu 2020“, januar-jun 2020. (privatna donacija Jasmine Bebe Kuke).

Na realizaciji ovih projekata, kao i svih ostalih aktivnosti koje smo sproveli, bilo je angažovano 5 zaposlenih u kancelariji sa punim radnim vremenom i još 36 stručnjaka angažovanih po osnovu ugovora o delu ili autorskih ugovora.

Uspeli smo da svojim aktivnostima dopremo do više od 1.600 direktnih korisnika usluga: starijih osoba i/ili njihovih srodnika i neformalnih negovatelja, žena iz seoskih sredina, izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i učesnika konkursa za Draganovu nagradu 2020. Teritorijalno, bili smo prisutni na 50-tak gradova/opština, širom Srbije.

Tokom godine, imali smo 83 gostovanja u medijima, izjava, intervjua, konferencija za medije i 10 napisanih tekstova ili odgovora na pitanja za novine ili časopise. O našim aktivnostima, stavovima i mišljenjima izveštavalo je 132 različitih štampanih i elektronskih medija 325 puta.

Više detalja o našem radu u 2020., možete pročitati u kompletnom izveštaju na linku.

vladesataric