Amity

Rezultati istraživanja o rodnoj ravnopravnosti žena iz osetljivih grupa Čačka i Trstenika

Na okruglom stolu u Trsteniku, održanom 8.decembra 2023. predstavljeni su nalazi i preporuke iz Istraživanja koje je sprovelo udruženje Amity u partnerstvu sa Udruženjem Laris iz Čačka i Ženskom inicijativom Trstenik. Ovo istraživanje stavlja u fokus žene iz osetljivih društvenih grupa (žene sa sela, starije žene, žene sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene iz manjinskih zajednica, žene neformalne negovatelje dece i posebno odraslih i starijih obolelih osoba). One su po zakonu, ravnopravne sa ostalim ženama i muškarcima, ali su zapostavljenije u odnosu na njih. Za njih normativno strateški okvir još nije dao željene rezultate u praksi zbog nedovoljno česte i uporne primene posebnih mera radi otklanjanja i sprečavanja nejednakog položaja ovih grupa žena.

Ove žene u manjoj meri koriste usluge iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i manje su aktivne na tržištu rada, u odnosu na ostale žene i u odnosu na muškarce. Dakle, opstajanje podzastupljenosti zapravo znači da normativno strateški okvir nije adekvatno primenjen i da su postojeće mere malo finansirane i nedovoljne.

Istraživanje je urađeno u periodu od jula do oktobra 2023.godine putem analize dostupnih javnih podataka, kao i terenskog istraživanja, putem prikupljanja podataka kroz fokus grupe i dubinske intervjue. Razgovarali smo sa 80 žena iz ranjivih i višestruko ranjivih grupa, sa ženama iz ženskih OCD, koje rade sa njima/za njih i sa predstavnicima javnih ustanova (među kojima su bila i dva muškarca) iz socijalne i zdravstvene zaštite, tržišta rada i iz lokalnih samouprava Čačka i Trstenika.

Ključni nalazi Istraživanja su:

  • U lokalnim samoupravama Čačka i Trstenika još uvek nisu usvojeni Lokalni akcioni planovi za rodnu ravnopravnost, nisu obrazovani Saveti za rodnu ravnopravnost, niti su ključne potrebe žena iz ranjivih grupa adekvatno prepoznate u budžetima.
  • Na nivou ove dve lokalne samouprave nema zbirnih podataka o ukupnim broju žena iz osetljivih grupa, o njihovim potrebama i obuhvatu tih žena postojećim merama. Nije jasno ni definisano koje žene spadaju u osetljive grupe
  • Žene iz ranjivih grupa nisu upoznate sa pravima i veoma su izložene višestrukoj diskriminaciji pri korišćenju usluga zdravstvene zaštite, zatim u sferi rada posebno kod privatnih poslodavaca i zbog nepristupačnosti javnih ustanova.

Kompletan sadržaj Istraživanja možete preuzeti na linku.

Istraživanje je sprovedeno u okviru Projekta “Žene su pokretači promena”, koji sprovodi Udruženje “Snaga prijateljstva” – Amity iz Beograda u partnerstvu sa udruženjima “Laris” iz Čačka i “Ženska inicijativa” iz Trstenika. Projekat se realizuje u okviru projekta: „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, Faza II“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric