Amity

Bez obzira da li se radi o profitnim ili neprofitnim organizacijama, nemoguće je zamisliti njihov rast i razvoj, pa i sam opstanak, ukoliko se organizacije i ljudi koji u njima rade ne posvete kontinuiranom ličnom razvoju kroz bilo koji vid unapređenja svojih znanja i veština (seminari, radionice, tribine, predavanja…) i u oblastima koje su od značaja za rad. Ovo je još važnije kada su u pitanju socijalno humanitarne organizacije, ali i institucije sistema koje se bave socijalnim uključivanjem i socijalnom zaštitom, jer nedostatak znanja ne znači samo novčani gubitak, već i gubitak kvaliteta života korisnika kroz uslugu koja im se nudi.

Iz tog razloga, Amity ulaže napore da, u skladu sa svojim mogućnostima, uključi ljude iz svoje organizacije u postojeće oblike razvoja znanja i veština, pri čemu istovremeno radi i na horizontalnom prenosu tih znanja drugima.

U skorije vreme smo se odvažili da intenzivnije radimo na prenosu znanja kao kreatori programa obuka. Programi su zasnovani, ne samo na stečenim znanjima putem školovanja i obuka, već i na iskustvima u konkretnom radu sa određenom korisničkom grupom, na određenom programu podrške, kao i kroz saradnju sa drugim pružaocima usluga i lokalnim samopuravama kao donosiocima odluka.

Neka od tih znanja smo do sada pretvorili u dva akreditovana programa obuke i 7 jednodnevnih radionica. Svakako da na ovome nećemo stati, a sigurno i da ćemo osluškivati potrebe sistema socijalne zaštite (kako zvaničnog, tako i sistema podrške koju pružaju organizacije civilnog društva), za vrstama podrške koje su im potrebne, kako bi im na taj način olakšali nesmetan rad.