Amity

Naziv obuke: „Značaj prepoznavanja nasilja nad starijim ženama i obezbeđivanja delotvornih mera zaštite“

Profil učesnika: Stručni radnici i saradnici iz javnih ustanova i OCD koji rade na zaštiti starijih. Skup je otvorenog tipa.

Predviđeni broj učesnika: Između 25 i 30 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionice je povećati senzibilisanost osoblja zaposlenog u javnim ustanovama u oblasti nasilja nad starijim ženama i njihovu proaktivnost u pružanju efikasnih i kvalitetnih usluga zaštite od nasilja.

Očekivani rezultati radionice:
Upoznati su profesionalci iz javnih ustanova iz tri regiona sa novinama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje stupaju na snagu 1.juna 2017. kao i dodatno senzibilisani za specifičnosti rada sa starijim ženama, koje su u riziku ili su žrtve nasilja i o značaju njihove zaštite.

Broj odluke Komore socijalne zaštite o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja je: 5507-774/2017-2 od 10.05.2017.god. Odluka važi do maja 2019. godine.

U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, učesnik ove edukacije ostvaruje 5 bodova za obnavljanje licence.