Amity

Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Iako, hronološki, a i pravno gledano, Ustav Republike Srbije još od 2006 godine garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, a postoji i politička volja pretočena u strateške ciljeve, kroz Strategiju razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji (2010. godina), potom Nacionalnu Strategiju reforme pravosuđa za period 2013.-2018. (2013. godine), a najskorije i Akcioni plan za Poglavlje 23., Srbija još uvek nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pored navedenog, obaveze Republike Srbije za donošenje ovog Zakona proističu i iz niza univerzalnih međunarodnih dokumenata koji se bave zaštitom ljudskih prava.

Kao organizacija, koja od svog osnivanja, pa do danas, radi sa ljudima i trudi se da što većim prisustvom na terenu prepozna potrebe ugroženih ranjivih grupa, i da na osnovu toga gradi preporuke za unapređenje politika, u središte pažnje ovog Zakona želimo da stavimo ČOVEKA. Ovo nije zakon koji će odlučiti o nečijoj materijalnoj i nematerijalnoj dobiti, već zakon koji treba da doprinese zaštiti čoveka, njegovog života i prava koja mu pripadaju. Ovo nije zakon forme, već zakon potrebe.

Smatramo da građani, kao pravni subjekti, ne smeju da budu žrtve nedovoljne spremnosti na kompromis strana koje učestvuju u izradi ovog Zakona.
Iz tog razloga smo, uz podršku 53 organizacije iz 25 gradova/opština Srbije, među kojima su i 3 mreže sa preko 150 članica, Ministarstvu pravde uputili Apel za ponovno pokretanje procedure za izradu i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Smatramo da su se, formiranjem Narodne Skupštine, kao i formiranjem Vlade Republike Srbije, stekli neophodni uslovi za hitan nastavak rada na izradi ovog Zakona. Istovremeno, pozivamo sve zainteresovane strane za izradu ovog Zakona da, kroz stručnu podršku i spremnost na kompromis, pruže podršku njegovoj izradi i što hitnijem donošenju.

Kompletan tekst Apela možete pogledati na ovom linku. Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo organizacijama koje su podržale ovaj Apel, jer samo zajednički, i malim promenama u sistemu, možemo doneti velike promene u životima ljudi za koje i sa kojima radimo.

vladesataric