Amity

Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu

Ni jedna predsednica mesne zajednice u Srbiji nije iz kruga starijih žena

Starije žene u veoma maloj meri učestvuju u aktivnostima u zajednici. Tako, u organizovanim aktivnostima sa ciljem sticanja novih znanja, u proteklih 6 meseci učestvovalo je 4,1% starijih žena, dok je za te aktivnosti zainteresovano 14,5% žena. U aktivnostima u zajednici, kao što su poseta koncertu, pozorištu, izložbi ili drugim kulturnim dešavanjima, bilo je uključeno 16,8% starijih žena (21% onih koje žive u gradu i 6,7% onih koje žive na selu).

Uprkos činjenici da u Republici Srbiji žene učestvuju u političkom i javnom životu, što potvrđuje i činjenjica da je 34,4% žena među članovima Narodne skupštine, 23% žena u Vladi Republike Srbije, da je 34,8% žena u lokalnim parlamentima, među ženama na ovim pozicijama je vrlo malo žena sa 65 i više godina.

Ni jedna predsednica mesne zajednice u Srbiji nije iz kruga starijih žena, od ukupno 7,1%, koliko je žena na ovoj poziciji. Starijih žena nema ni u savetima mesnih zajednica, u kojima inače žene učestvuju sa 10,7% na nivou svih saveta mesnih zajednica.

Zato je Amity pokrenuo realizaciju projekta: „Povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu” sa idejom da on doprinese:

  • povećanju senzibilisanosti OCD koje se bave pitanjima starijih osoba, kao i javnosti, za ljudska prava starijih žena, da učestvuju u javnom životu i na mestima gde se donose odluke koje ih se tiču,
  • unapređenju mehanizama za zaštitu ljudskih prava starijih žena da učestvuju u javnom i političkom životu,
  • povećanju svesti i informisanosti starijih žena o pravima koja imaju, na osnovu Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i nacionalnih antidiskriminacionih zakona, kao i o značaju njihovog učešća u javnom i političkom životu.

Kroz realizaciju Projekta, koji sprovodimo u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Čačku i Boru, planiramo da:

  • osnažimo ulogu OCD koje rade sa/za starije žene za aktivno praćenje poštovanja ljudskih prava starijih žena, uključujući i pravo na učestvovanje u javnom i političkom životu i da reaguju na njihovo kršenje, na pojave diskriminacije prema starijim ženama i bore se za rodnu ravnopravnost. Ovo ćemo postići putem obuka za OCD (predstavnici 60 OCD) o standardima ljudskih prava starijih žena, antidiskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti i o pravima iz CEDAW konvencije;
  • uspostavimo dijalog sa nadležnim institucijama i donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou (Narodna skupština Republike Srbije, lokalne samouprave, mesne zajednice, političke partije), kako bi se unapredili mehanizmi za obaveznu uključenost i starijih žena na mestima gde se odučuje i o stvarima koje utiču na njihove živote, na mestima gde se kreiraju politički programi i na mestima gde se kreiraju nacionalne i lokalne politike o starenju. Ovo ćemo postići putem zagovaranja, za koje ćemo prvo sprovesti detaljno istraživanje o uključenosti starijih žena u javni i politički život, te na osnovu koga ćemo kreirati preporuke za nadležne za unapređenje mehanizama za veću uključenost starijih žena u javni i politički život. Realizovaćemo pet okruglih stolova sa zainteresovanim stranama na regionalnom nivou i jednu konferenciju na nacionalnom nivou.
  • unapredimo nivo poštovanja ljudskih prava starijih žena i porast stepena socijalne kohezije u društvu u celini, koji će se ostvariti kroz obuke starijih žena (za 120 njih – po jedna obuka za po20 žena iz šest gradova uključenih u Projekat). Na obukama ćemo ih uputiti kako da se bore za svoja prava i izražavaju svoje potrebe i interesovanja, kroz senzibilisanje zvaničnika, o značaju veće uključenosti i starijih žena, kao i kroz senzibilisanje opšte javnosti o značaju ravnopravne uključenosti starijih žena u svetu politike.

Tokom čitavog projektnog ciklusa, planirali smo medijske aktivnosti. Gostovaćemo na medijima, davati izjave, distribuirati informacije preko društvenih mreža, ali i promovisati rezultate istraživanja na tribinama za širu javnost iz šest gradova i konferencijama za medije (pet na regionalnom i jedna na nacionalnom nivou).

unapredimo nivo poštovanja ljudskih prava starijih žena i porast stepena socijalne kohezije u društvu u celini

Realizaciju ovog partnerskog projekta započeli smo 1. januara 2020. godine, a aktivnosti iz istog sprovodićemo u narednih 18 meseci. Partner Amity-a je Udruženje FemPlatz iz Pančeva. Projekat finansira Evropska Unija, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije – Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

vladesataric