Amity

Evaluacija projekta: “Za Povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu”

Ovaj projekat smo realizovali u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, kao saradnicima, u periodu od 1.januara 2020. do 30.novembra 2021.godine. Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, kroz Evropski instrument za Demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Opšti cilj projekta bio je: Doprinos jačanju uloge civilnog društva, državnih organa i političkih partija u zaštiti ljudskih prava i promovisanju značaja participacije starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji.

Specifični ciljevi bili su:

  1. Povećana senzibilisanost organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave pitanjima starijih osoba, kao i javnosti za ljudska prava starijih žena, da participiraju u javnom životu i na mestima gde se donose odluke koje ih se tiču, kroz promociju međunarodnih standarda i razmenu iskustava i znanja.
  2. Unapređeni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava starijih žena da participiraju u političkom i javnom životu, putem zagovaranja i dijaloga OCD sa predstavnicima državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, za reviziju postojeće pravne regulative, u skladu sa EU i UN standardima (u okviru kvota za participaciju žena da budu i kvote i za starije žene).
  3. Povećana svest i informisanost starijih žena o pravima koje imaju na osnovu CEDAW konvencije i nacionalnih antidiskriminacionih zakona, kao i o značaju njihove participacije u javnom i političkom životu.

Ključni nalazi iz programske evaluacije projekta koju je radila agencija Tabula su:

  • Projekat je izuzetno relevantan u pogledu evropskih i nacionalnih politika, što su potvrdili svi izvori informacija.
  • Sve planirane aktivnosti na projektu su održane, uz modifikacije vezane za sastanke sa donosiocima odluka i vremensko pomeranje gotovo svih aktivnosti usled pandemije Kovid-19.
  • Najveće postignuće projekta jeste što je tema participacije starijih žena izneta u javnosti.
  • Uprkos pozitivnim društvenim promenama u pogledu veće zastupljenosti žena uopšte u političkom životu, zahvaljujući kvotama koje su uvedene, broj starijih žena u skupštinama se smanjio što govori o unazađenom stanju kad je u pitanju učešće starijih žena u političkom životu.
  • Partnerstvo Amity-ja i FemPlatza se pokazalo uspešnim, a kompetencije partnera su međusobno nadopunjujuće, što može predstavljati dobar institucionalni okvir za nastavak Projekta. Amity mreža saradnika OCD na lokalu je jaka, što je dobar osnov za dalje zagovaračke aktivnosti.

Više o svemu možete pročitati na linku

vladesataric