Amity

Program je akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa. Rešenje o ekreditaciji programa obuke br. 150-00-00106/8/2020-09 od 26.04.2021.

Naziv Programa: Kako unaprediti komunikaciju sa starijim osobama
Autor Programa: mr Nadežda Satarić, dipl.soc.radnica; Valentina Marković, dipl. psiholog (deo: Pojam i vrste komunikacije)
Кontakt osoba: mr Nadežda Satarić, Amity, Pariske komune 1/12, Novi Beograd,
tel. 011/66-90-122; imejl: nada@amity-yu.org

Specifični ciljevi Programa:

Cilј Programa obuke je: Unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite za komunikaciju sa starijim osobama, što konkretno podrazumeva unapređenje veština i znanja o komunikaciji sa starijim osobama. Specifični cilјevi programa obuke su:

  1. unapređenje komunikacijskih znanja i veština za primenu integralnog pristupa u identifikaciji i adekvatnom zadovolјavanju potreba starijih osoba;
  2. unapređenje poznavanja, razumevanja i primene osnovnih znanja o odlikama starenja.

Sadržaj Programa:

Sadržaj programa je kreiran tako da vodi ka Opštem cilјu programa: Unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite za komunikaciju sa starijim osobama.
Program obuke podelјen je na 3 radne sesije koje čine sadržinske celine:
1.1.Uvodni deo – Dobrodošlica, upoznavanje učesnika, predstavlјanje Programa i utvrđivanje pravila rada.
1.2. Početna provera znanja učesnika obuke
2.1. Osnovne informacije o starenju i starijim lјudima u Srbiji – šta je starenje i koje promene donosi na telesnom, psihičkom i socijalnom planu?
2.2 Pojam i vrste komunikacije
Komunikacija sa starijim osobama: zašto dolazi do nesporazuma u komunikaciji – kombinacija razgovora, prezentacija i vežbi
2.3 Osnovna pravila dobre komunikacije sa starijima – rad u grupama i prezentacija
2.4 Kako unaprediti komunikaciju sa starijima koji imaju: senzorne smetnje; cerebrovaskularne probleme; demenciju –razgovori, prezentacije i vežbe
3.1. Završna provera znanja i evaluacija obuke

Program obuke se zasniva na integraciji zakonodavnog okvira, stručnih i naučnih saznanja i prakse i usmeren je i ka kontinuiranom profesionalnom razvoju stručnjaka iz socijalne zaštite.

Ciljna grupa profesionalaca za obuкu:

Ovaj Program obuke je namenjen stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite koji neposredno rade i sa starijim korisnicima, odnosno dolaze u kontak sa njima, ili koji tek nameravaju da rade u ustanovama socijalne zaštite.

Preduslovi za uкljučivanje profesionalaca na obuкu:

Da ima završene strukovne, odnosno osnovne akademske i studije drugog stepena –
najmanje VI stepen stručne spreme i ima odgovarajuće radno iskustvo u trajanju od godinu dana, odnosno obavlјen pripravnički staž.

Program obuke traje jedan radni dan, odnosno 7 sati