Amity

Program je akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa. Rešenje o ekreditaciji programa obuke br. 150-00-85/22/2018 od 20.12.2018.

Naziv Programa: Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije
Autor Programa: Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity
Кontakt osoba: mr Nadežda Satarić, Amity, Pariske komune 1/12, Novi Beograd,
tel. 011/66-90-122; imejl: nada@amity-yu.org

Specifični ciljevi Programa:

  1. Povećana informisanost stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika koji rade sa starijima u ustanovama socijalne zaštite o specifičnosti nasilja nad starijim osobama i prepoznavanju istog, pravnom okviru za zaštitu i strategijama prevencije.
  2. Povećana senzibilisanost osoblja zaposlenog u ustanovama socijalne zaštite u oblasti prepoznavanja nasilja nad starijima, kao i o značaju prevencije istog
  3. Razvijene veštine profesionalaca za prepoznavanje nasilja, izradu i primenu strategija prevencije.

Sadržaj Programa:

Sadržaj programa obuke kreiran je tako da vodi ka Opštem cilju programa: Unapređenju profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite u prepoznavanju specifičnosti nasilja nad starijima i primeni preventivnih mera.

Program obuke podeljen je na 3 radne sesije koje čine sadržinske celine:

  • Uvodni deo –  Međunarodni i nacionalni pravni okvir zaštite starijih od nasilja
  • Specifičnosti i vrste nasilja nad starijim osobama
  • Strategije prevencije nasilja nad starijim osobama

Ovaj Program obuke se zasniva na integraciji zakonodavnog okvira, relevantnih istraživanja i praktičnih iskustava koje zaposleni u Amity-ju imaju u radu sa starijima, u pružanju praktične podrške starijima koji su žrtve nasilja i u svakodnevnim kontaktima sa starijima.
Program je relevantan za aktuelni trenutak u socijalnoj zaštiti jer je od 1. juna 2017. počeo da se primenjuje novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016., kojim je regulisano postupanje državnih organa, ustanova i službi u situacijama kada se nasilje u porodici već dogodilo ili preti opasnost da će se ono dogoditi, čime se obezbeđuje blagovremena zaštita u svim fazama procesa.
Program je relevantan, jer sva istraživanja potvrđuju prisutnost nasilja i nad starijim osobama i to najčešće u porodičnom kontekstu. Istraživanja Crvenog krsta Srbije kažu da je 20% starijih pretrpelo neki oblik nasilja, od kojih 10% njih u prethodnoj godini, a Amity istraživanje kaže da je 11% starijih bilo izloženo nasilju u poslednjih godinu dana, dok 86% njih kaže da nisu. Istraživanja Svetske zdravstvene organizacije iz 2016 , na globalnom nivou, ukazuju da 34 do 62% osoba koje pate od demencije su zlostavljane od strane negovatelja. U Srbiji, u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih iz nejavnog sektora, gde je 60% korisnika sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i duševnim bolestima, prema izveštajima za 2016, zabeleženo je nasilje nad samo 10 starijih korisnika (od 6.298 koliko ih je koristilo usluge u 2016) , a u ustanovama iz javnog sektora ono je evidentirano kod 74 korisnika (od 11.296 koliko ih je koristilo usluge u 2016) . Pretpostavka je da je nasilje prisutnije, ali se ono ne prepoznaje pa i ne evidentira. Program ove obuke usmeren je ka kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Očekivani efekti u praksi:

Alatke koje naprave učesnici zajedno sa realizatorima obuke, poslužiće kao vodič stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima koji rade i sa starijim korisnicima u ustanovama socijalne zaštite, za brzu procenu rizika da stariji budu žrtve nasilja. Unapređena ili stečena znanja na obuci će poslužiti pri pravljenju strategije za prevenciju nasilja koju je poželjno da ima svaka ustanova. Кonačno praktičari će lakše moći da prepoznaju nasilje nad starijim ženama, koje su u većem ruziku od nasilja, posebno koje su psihički izmenjene, i da znaju koje korake u tim slučajevima treba preduzeti.

Кonačno, efekti obuke treba da doprinesu sigurnijem, spokojnijem, te dostojanstvenijem životu starijih, koji su zaštićeni od eksploatacije i fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Ovaj Program obuke je namenjen stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite koji neposredno rade i sa starijim korisnicima, a koji imaju najmanje IV stepen stručne spreme.

Program obuke traje jedan radni dan, odnosno 7sati.