Amity

Naziv radionice: „Nasilje nad starijim osobama, prepoznavanje, prevencija i zaštita žrtava“

Profil učesnika: Stručni radnici iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite a koji rade sa starijima/za starije

Predviđeni broj učesnika: Između 15 i 25 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj ove radionice je povećati nivo znanja stručnih radnika koji rade sa starijima/za starije o nasilju nad starijima, načinima prevencije istog  i adekvatnim vidovima pomoći i podrške žrtvi.

Očekivani rezultati radionice:

Stručni radnici koji rade sa starijima/za starije u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i u organizacijama civilnog društva su podigli nivo znanja o problemu nasilja nad starijima, o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru, merama prevencije i zaštite od nasilja i preduzimaju preventivne aktivnosti.

Stručni radnici koji rade sa starijima/za starije lakše identifikuju faktore rizika nasilja, prepoznaju simptome nasilja i reaguju.

Povećan stepen otvorenosti starijih da o nasilju koje trpe ne ćute, već da o njemu govore i da dobiju adekvatne mere zaštite.

Broj odluke Komore socijalne zaštite o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja je: 5507-1561/2016. Odluka važi do septembra 2018. godine.

U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, učesnik ove edukacije ostvaruje 5 bodova za obnavljanje licence.