Amity

Program je akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa, pod rednim brojem 181.

Naziv Programa: Ljudska prava i kvalitet života starijih u ustanovama za smeštaj
Autor Programa: Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity
Kontakt osoba: mr Nadežda Satarić, Amity
tel. 011/66-90-122; imejl: nada@amity-yu.org

Specifični ciljevi Programa:

  1. Povećana informisanost profesionalaca koji rade sa starijima o ljudskim pravima starijih koji su korisnici usluga socijalne zaštite.
  2. Povećana senzibilisanost osoblja zaposlenog u ustanovama za smeštaj u oblasti poštovanja ljudskih prava i njihova proaktivnost u pružanju kvalitetnijih usluga starijima.
  3. Razvijene veštine profesionalaca za izradu procedura o načinima obezbeđivanja prava korisnika u skladu sa karakteristikama korisničke grupe u ustanovama za smeštaj.
  4. Razvijene veštine profesionalaca za internu godišnju evaluaciju kvaliteta pruženih usluga u ustanovama za smeštaj.

Sadržaj Programa: Sadržaj programa obuke kreiran je tako da vodi ka Opštem cilju programa: Unapređenju profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite u primeni mehanizama poštovanja ljudskih prava starijih kojim se obezbeđuje njihov kvalitetniji život u ustanovama za smeštaj u Srbiji.

Program obuke podeljen je na 4 radne sesije koje čine sadržinske celine:

1.1.Uvodni deo – Dobrodošlica, međusobno upoznavanje učesnika uz iznošenje očekivanja od obuke, predstavljanje Programa i utvrđivanje pravila rada. Početna provera znanja učesnika obuke o ljudskim pravima starijih i kvalitetu života u ustanovama
1.2. Polazne osnove – međunarodni pravni okvir za poštovanje ljudskih prava starijih i nacionalni pravni okvir sa posebnim fokusom na ljudska prava starijih u socijalnoj zaštiti
1.3. Korisnici ustanova za smeštaj starijih i ustanove u Srbiji i Prakse poštovanja ljudskih prava i pružanja usluga u vezi sa kvalitetom života starijih u ustanovama u Srbiji
1.4. Indikatori poštovanja ljudskih prava i kvaliteta života starijih u ustanovama u zemljama EU – dobre prakse. Završna provera znanja učesnika i evaluacija obuke

Ovaj Program obuke se zasniva na integraciji zakonodavnog okvira, međunarodnih istraživanja, relevantnih nacionalnih izveštaja i praktičnih iskustava koje zaposleni u Amity-ju imaju u institucionalnoj zaštiti starijih.
Program je relevantan za aktuelni trenutak u socijalnoj zaštiti jer se upravo nalazimo u vremenu kada ustanove moraju da se licenciraju (plan je da se ovaj proces završi do 2016.godine). Da bi se ustanove licencirale treba da pribave dokaze o ispunjenosti 17 standarda od kojih se 5 tiču obezbeđivanja ljudskih prava korisnika usluga, a koji su predviđeni Pravilnikom o licenciranju organizacija, i bliže razrađeni u Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Očekivani efekti u praksi:
Alatke koje naprave učesnici zajedno sa realizatorima obuke, poslužiće kao vodič profesionalcima koji rade sa korisnicima ustanova za starije da pripreme i sprovode internu godišnju evaluaciju kvaliteta pruženih usluga, koja uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika, odnosno njihovih zastupnika (kako je to definisano članom 19 Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite).
Očekuje se da učesnici obuke, po ugledu na navedene standarde kvaliteta socijalnih usluga i kvaliteta nege iz evropskih zemalja, zajedno sa ostalim zaposlenima u ustanovama u kojima rade, korisnicima i njihovim srodnicima definišu Procedure o načinima obezbeđivanja prava korisnika u skladu sa potrebama, odnosno karakteristikama korisničke grupe (kako je to definisano članom 5 Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite – Dokazi o ispunjenosti standarda).
Konačno, očekuje se da se efekti ove obuke odraze na dostizanje većeg stepena zadovoljstva korisnika, kao i pružalaca usluga u ustanovama.

Ovaj Program obuke je namenjen svim zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite koji neposredno rade sa starijim korisnicima, a koji imaju najmanje srednju stručnu spremu.

Program obuke traje 2 radna dana, odnosno 13 sati i 20 minuta.