Amity

Izveštaji iz senke o primeni CEDAW Konvencije

Predstavnica Amity-a je bila jedna od osam predstavnica organizacija civilnog društva koje su predstavile ključne nalaze iz Izveštaja iz senke o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, na događaju upriličenom 7.februara u Beogradu. Ona je predstavila Izveštaj o diskriminaciji starijih žena a predstavljeni su i izveštaji o: Diskriminaciji žena sa sela, o diskriminaciji marginalizovanih grupa, o dostupnosi besplatne pravne pomoći i dečijim i ranim prisilnim brakovima kao i Izveštaj o rodnoj ravnopravnosti i ženskim pravima u Srbiji. Predstavljeni su i ključni nalazi Izveštaja Zaštitnika građana. Ciljana publika kojoj su ovi izveštaji predstavljeni bili su članovi državne delegacije koji idu u Ženevu 28.februara da predstave i brane državni Izveštaj, kao i predstavnici drugih zainteresovanih organizacija. Značajan doprinos događaju svojim uvodnim obraćanjima, u svojstvu organizatora i domaćina skupa, dale su: g-đa Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, NJ.E. Ruth Stewart, ambasadorka Australije, g-đa Tatjana Jokanović, zamenica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i g-đa Jelena Milovanović, zamenica šefice kancelarije UN Women u Srbiji.

Predstavljeni nalazi i preporuke iz Izveštaja o diskriminaciji starijih žena, bili su dobro prihvaćeni i privukli su pažnju publike. Dobijeni komentari u pauzama bili su da je izveštaj argumentovan, utemeljen na opsežnim istraživanjima i preporuke su adekvatne.

Bio je ovo još jedan dobar primer saradnje državnih organa, organizacija civilnog društva i relevantnih međunarodnih organizacija na zajedničkom poslu u ocenjivanju primene CEDAW Konvencije i zajedničkoj borbi za što bolju primenu ljudskih prava kako bi od njih imale korist i najranjiviji članovi društva u Srbiji.

vladesataric