Amity

Stručni skup povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima osobama

Dana 14. juna 2019. su, u Beogradu, bili u prilici da razgovaraju stručni radnici iz beogradskih centara za socijalni rad, policajci iz beogradskih stanica policije i predstavnici organizacija civilnog društva, koji rade na prevenciji i zaštiti starijih osoba od nasilja. Povod je bio obeležavanje, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, i protok dve pune godine od početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Učesnici skupa su se složili da nasilje nad starijim osobama, posebno nad starijim ženama karakteriše niz specifičnosti u odnosu na nasilje koje trpe druge uzrasne grupe. Otuda je veoma važna adekvatna procena rizika u ovim slučajevima. Izneli su česte dileme u praksi, kako napraviti razliku između poremećenih porodičnih odonsa i pojava porodičnog nasilja. Izrazili su zabrinutost zbog nedostatka pratećih servisa podrške u lokalnim zajednicama, kako žrtvama ove uzrasne grupe, tako i njihovim nasilnicima, među kojima su najčešće njihova deca i njihovi unuci. Često je veliki izazov kako izreći privremenu meru zabrane prilaska nasilnika starijoj osobi, ako joj je on negovatelj i ako ne postoje velike šanse da se toj starijoj osobi pruže tretmani u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Izazov je i kako postupati u slučajevima kada njihovi nasilnici konzumiraju psihoaktivne supstance, uključujući i alkohol, a kada neće da idu dobrovoljno da se leče.

Veliki je izazov i kako postupati u slučajevima kada starije osobe koje prijave nasilje, kasnije odustaju u postupku gonjenja nasilnika, upravo zato što je to njima bliska osoba. Lično traže da se nasilnik pusti, ako je u pritvoru ili ako mu je izrečena zabrana prilaska, zovu ga da se vrati kući.

Stručnjaci iz centara za socijalni rad su izneli i da za njih nije bilo specijalizovanih obuka, nakon donošenja i početka primene novog Zakona i da je to veliki nedostatak. Ukazivali su i na povećan obim posla kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja u porodici, kao i kada su u pitanju druge vrste poslova u Centrima, sa manjim brojem stručnih radnika, koji se smanjuje iz godine u godinu.

Predstavnici organizacija civilnog društva su ukazali na značaj bolje saradnje sa stručnjacima iz sistema socijalne zaštite po ovim pitanjima i ukazali da u OCD postoje ljudski resursi i da im je potrebna mala podrška sistema, da bi i oni organizovali u većem obimu volonterske aktivnosti na podršci starijim osobama kada su u nevolji i vodili kampanje za prevenciju nasilja nad starijima.

Ovo je bila aktivnost u okviru Amity projekta: „Prepoznajmo nasilje i diskriminaciju prema starijim ženama i sprečimo ih“, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u okviru Programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“.

vladesataric