Amity

Na Dan ljudskih prava potpisani ugovori za projekte u oblasti ljudskih prava

Juče, 10. decembra 2019. godine, simbolično, na Dan ljudskih prava, Amity je kao jedna od devet izabranih organizacija potpisao ugovor sa Delegacijom EU u Republici Srbiji o sprovođenju projekta „Povećana participacija starijih žena u javnom i političkom životu“ u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kao i ugovor o sufinansiranju sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom FemPlatz a ima za cilj doprinos jačanju uloge civilnog društva, državnih organa i političkih partija u zaštiti ljudskih prava i promovisanju značaja participacije starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji.

Kroz projekat će biti osnažena uloga OCD koje rade sa / za starije žene za aktivno praćenje poštovanja ljudskih prava starijih žena, uključujući i pravo na participaciji u javnom i političkom životu i za reagovanje na njihovo kršenje, pojave diskriminacije prema starijim ženama i za borbu se za rodnu ravnopravnost. Kroz uspostavljen dijalog sa nadležnim institucijama i donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou očekujemo da budu unapređeni mehanizmi za obaveznu uključenost i starijih žena na mestima gde se odučuje i o stvarima koje utiču na njihove živote, gde se kreiraju politički programi i nacionalne politike o starenju. Takođe, verujemo da će projekat unaprediti i sam nivo poštovanja ljudskih prava starijih žena i doprineti porastu stepena socijalne kohezije u društvu u celini.

Projekat će se realizovati od 1.1.2020. u 6 gradova u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku, Nišu i Boru.

vladesataric