Amity

Godišnji izveštaj Amity-a za 2021. godinu

U 2021. godini, uprkos pandemiji virusa korona, ostvarili smo sve planom predviđene aktivnosti. Obezbedili smo novac za nesmetano funkcionisanje Udruženja, od strane donatora koji su finansirali realizaciju osam Amity projekata:

 • „Za povećano učestvovanje žena u javnom i političkom životu“; 1. januar 2020 – 30. jun sa produžetkom do 30. novembra 2021. godine (EU, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i UN Women);
 • „Za pobolјšanje položaja žena na selu“; 1. jun 2020. – 28. februar 2021. godine (UN Women);
 • „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“, 1.februar – 31. jul 2021. godine (Vlada Švajcarske kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Intercooperation i Građanske inicijative);
 • „Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilјa i diskriminacije“, 5. maj 2021. do 4.maja 2022. godine (UN Women);
 • “Podrška porodicama obolelih od demencije i pilotiranje Savetovališta za neformalne negovatelјe”, 1. juna do 1. decembra 2021. godine (Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju);
 • „Unapređenje preporuka lјudskih prava u Republici Srbiji sa fokusom na migracije i raselјeništvo (faza 2)“, 9. jul – 31. decembar 2021 (OEBS)
 • „Promocija nediskriminacije i zaštite od nasilјa nad starijim ženama u uslovima pandemije“, 1. oktobar 2021. – 31. mart 2022. godine (Ministarstvo za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog);
 • Promocija aktivnog starenja – Konkurs za „Draganovu nagradu 2021“, januar-avgust 2021. (privatna donacija Jasmine Bebe Kuke).

Na realizaciji ovih projekata, kao i svih ostalih aktivnosti koje smo sproveli, bilo je angažovano 5 zaposlenih u kancelariji sa punim radnim vremenom i još 32 stručnjaka angažovanih po osnovu ugovora o delu ili autorskih ugovora.

Imali smo šest članova udruženja sa plaćenom članarinom u 2021. godini.

Angažman Amity-ja i u 2021. ogledao se u tri klјučna aspekta delovanja:

 • Razvoj nedostajućih servisa i usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama;
 • Učešće u kreiranju društvenih politika koje se odnose na ranjive društvene grupe;
 • Podrška jačanju kapaciteta stručnjaka za rad sa ranjivim grupama

Više detalja o našem radu u 2021., možete pročitati u kompletnom izveštaju na linku.

vladesataric