Amity

Uloga zdravstvenih radnika u prevenciji i zaštiti od nasilja nad starijim ženama

Predstavnica Amity-ja učestvovala je na skupu koji je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao 10.marta 2023.godine u Novom Sadu, na temu: „Uloga zdravstvenih ustanova u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“. Ona je na skupu govorila na temu: „Izazovi praktičara i neke od strategija prevencije nasilja nad starijim ženama“. Ukazala je na neke od specifičnosti nasilja nad starijim ženama:

 • Izraženo rodno zasnovano nasilje – događa se u odnosima u kojima među osobama postoji veća razlika u moći – manifestacija moći nad onim članovima porodice koji imaju manje moći i/ili zavise od drugih;
 • Usvojeni stepen vrednosti – starije, za razliku od mlađih žena imaju tradicionalna shvatanja u pogledu polnih uloga;
 • Dok mlade žene jasno razlikuju bol i patnju, izazvanu nasiljem, od posledica bolesti, kod starijih žena, granica između bola izazvanog nasiljem i bola izazvanog bolešću je nejasna i ta razlika je nevažna u njihovom iskustvu;
 • Partnersko nasilje, traje znatno duže nego kada su u pitanju mlađe žene (40, 50 i više godina);
 • U većem riziku od fizičkog, seksualnog ili psihološkog nasilja su žene uzrasta 65-74 godina, koje imaju simptome depresije ili koje žive sa nasilnikom;
 • Češće se javlja kod žena sa 85 i više koje pate od kognitivnih smetnji, a korisnice su neke od usluga nege, od formalnih ili neformalnih negovatelja.

Govorila je zašto starije žene nerado pričaju o nasilju koje trpe od članova svojih porodica i dragih osoba i kako ih u praksi pridobijamo da o istom progovore, pričajući im o razarajućim posledicama nasilja koje starije žene trpe.

Govoreći o strategijama prevencije nasilja nad starijim ženama, navela je kao posebno važne za učesnike skupa:

 • Važno je sačiniti Protokole za preveniranje nasilja prema starijima, poput onih za zaštitu dece od zlostavljanja i poput Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova u situaciji nasilja nad ženama.
 • Uvesti instrumente za organizovani skrining na nasilje nad starijim ženama, pre svega u sektorima zdravstvene i socijalne zaštite – domovima zdravlja i centrima za socijalni rad.
 • Takođe je važno uvođenje forenzike kod nasilja nad starijim ženama – obuke lekara i drugih zdravstvenih radnika kako da prepoznaju znakove zlostavljanja i nasilja, i da ih razlikuju od drugih povreda, da ga identifikuju, opišu i dokumentuju.
 • Podsticati starije žene da prave lične strategije odbrane-reakcije na nasilje kome su izloženi.
 • Podsticati umrežavanje starijih i uključivanje u različite forme organizovanja.
 • Pružati podršku negovateljima starijih osoba – obuke kako postupati u nezi starijih.
 • Potrebno je i značajno raditi sa počiniocima nasilja.

O značaju primenjivanja Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju, zatim o značaju ranog prepoznavanja, evidentiranja i dokumentovanja nasilja, o ulozi zdravstvenih ustanova i pružanju usluga ženama žrtvama nasilja u porodici, o iskustvima žena iz osetljivih društvenih grupa, izazovima u praksi, govorili su: zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana, zamenica Pokrajinskog sekretara za zdravstvo, direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine i specijalista ginekologije iz Klinike za ginekologiju i Akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, predstavnica Udruženja romskih studenata, predstavnica organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „Iz kruga – Vojvodina“ i savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji Grada Novog Sada.

Na kraju skupa su formulisani zaključci, među kojima je i zaključak na osnovu izlaganja predstavnice Amity-ja: „Raditi na donošenju protokola o preveniranju nasilja nad starijim ženama uz uvođenje obaveznog jednogodišnjeg skrininga starijih žena radi prepoznavanja pretrpljenog nasilja, koje podrazumeva prethodno obuke zdravstvenih radnika da identifikuju povrede kod starijih žena“.

vladesataric