Amity

Prepreke u pristupu socijalnim i ekonomskim pravima žena iz ranjivih grupa i kako ih prevazići

Početkom ove nedelje, u partnerstvu sa Udruženjem „Laris“ iz Čačaka, održali smo obuku na temu unapređenja znanja i veština stručnjaka iz sistema zaštite i aktivistkinja iz ženskih OCD u Čačku o socijalnim i ekonomskim pravima, sa posebnim fokusom na pravima žena iz ranjivih kategorija. Učesnici obuke u priličnoj meri poznaju socijalna i ekonomska prava, ali prepoznaju i brojne prepreke u pristupu tim pravima, kako na strani korisnika usluga i prava, tako i na strani pružaoca usluga.

Kao najvažnije prepreke u pristupu pravima, naveli su:

  • neinformisanost žena o pravima koja one imaju i načinima kako mogu da ih ostvare,
  • nedostatak porodične podrške ženama iz ranjivih kategorija i nedovoljno slobodnog vremena da se bave sopstvenim problemima, zbog zauzetosti poslovima za račun drugih članova u porodici,
  • manjak samopouzdanja, pasivnost pojedinih grupacija žena i osećaj sramote da traže pomoć,
  • one koje se opredele da traže pomoć, nailaze na brojne prepreke, počev od nemogućnosti fizičkog odlaska do ustanove, nemogućnosti da se izbore sa administrativnim procedurama i pribavljanjem potrebne dokumentacije, nekada nedostatak materijalnih sredstava za prevoz.

Sa druge strane, kod pružaoca usluga, kao prepreke pristupu pravima, učesnici su naveli:

  • da je prisutan nedostatak stručnih kadrova za obavljanje ogromnog obima posla koji imaju i preopterećenost administrativnim procedurama, na račun posvećenosti korisniku,
  • nedostatak finansijskih resursa u lokalnim samoupravama za finansiranje potrebnih usluga i nedovoljni obuhvat korisnika postojećim uslugama pomoći u kući za starije osobe, ličnog pratioca i personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom. Posebno je nedovoljan obuhvat korisnika iz seoskih sredina,
  • da je loša saradnja između sistema i različita regulativa kod različitih sektora za ostvarivanje istih prava (na primer, Krivični zakonik i Porodični zakon različito definišu šta je nasilje u porodici).

Posebno smo diskutovali na temu kako unaprediti informisanje žena o pravima.

  • Većina učesnika je mišljenja da je najbolje direktno raditi sa ženama, razgovarati i pričati im koja prava imaju i kako mogu da ih iskoriste,
  • Napraviti serijal medijskih nastupa na lokalnim medijima, televiziji i na radio stanicama,
  • Koristiti predsednike mesnih zajednica, imati sastanke sa njima i njih obučiti o osnovnim pravima žena iz ugroženih grupa i svih drugih ugroženih stanovnika, kako bi oni javljali nadležnim službama i zvali u pomoć, posebno u seoskim sredinama.

Ovo je aktivnost iz projekta „Žene su pokretači promena“, koji Amity realizuje u partnerstvu sa udruženjem Laris iz Čačka i Ženskom Inicijativom iz Trstenika a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji sprovodi UN Women, uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric