Amity

Zagovaračka akcija za unapređenje položaja žena iz ranjivih grupa

Danas su predstavnice Amity-ja, udruženja Laris iz Čačka i Ženske inicijative iz Trstenika, sa ženama iz ranjivih grupa iz Čačka i Trstenika bile na sastanku sa potpredsednicom Vlade i predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Majom Gojković, na kome su razgovarale o unapređenju položaja žena iz ranjivih grupa.

Upoznale su gospođu Gojković sa aktivnostima koje njihova udruženja sprovode kroz Amity projekat „Žene su pokretači promena“, kako bi dale doprinos da žene iz ranjivih društvenih grupa u Moravičkom i Rasinskom okrugu žive u društvu bez rodno zasnovane diskriminacije i u društvu pune rodne ravnopravnosti. Posebno su istakle obuke za osnaživanje žena i ženskih udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti, zatim o socijalnim i ekonomskim pravima i obuke o sticanju veština i značaju većeg učešća žena iz ranjivih društvenih grupa u kreiranju i donošenju politika razvoja lokalnih zajednica i kvalitetnijeg života ljudi u njima.

Nadežda Satarić, predstavnica Amity-ja, dodatno je obrazložila značaj inicijative koju je Amity podneo Koordinacionom telu početkom decembra 2023.godine, da ono pokrene inicijativu za izradu podzakonskih akata, kojim će se odrediti mehanizam za primenu člana 28. Zakona o rodnoj ravnopravnosti, da lica koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom drugom osnovu, steknu zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog kućnog rada (vođenje domaćinstva, staranje o podizanju dece, staranje o ostalim članovima porodice), ili neplaćenog rada na poljoprivrednom imanju.

Dobila je odgovor od gospođe Gojković da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog formiralo radnu grupu za izradu Pravilnika za neplaćen kućni rad, kao i da je rad na dokumentu završen i da je plan da bude usvojen u februaru 2024.

Vesna Milosavljević iz Ženske inicijative Trstenik je istakla da treba popraviti loše puteve i infrastrukturu u seoskim sredinama Trstenika, koja doprinosi slabijoj dostupnosti usluga zdravstvene zaštite starijoj populaciji. Naglasila je i značaj da javne ustanove obezbede fizičku dostupnost osobama sa invaliditetom, postavljanjem rampi za bolju pristupačnost. Takođe je govorila o značaju veće podrške i rada sa ženama koje trpe nasilje da se one osnaže da ga prijavljuju.

Rada Vučić iz sela Milutovac i Milanka Rašković iz sela Medveđa naglasile su značaj unapređenja pristupa žena tržištu rada i veće dostupnosti usluga socijalne i zdravstvene zaštite.

Ljiljana Petrović iz udruženja Laris iz Čačka je skrenula pažnju na značaj saradnje ženskih OCD sa lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost za unapređenje rodne ravnopravnosti. Istakla je da OCD imaju značajne kapacitete za stručne obuke, javne politike i da dobro poznaju probleme žena iz osetljivih grupa. Predložila je da Koordinaciono telo podrži i ojača saradnju OCD i lokalnih mehanizama i da Koordinaciono telo podstakne aktivnosti i rad lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Biljana Vasojević iz Društva dijabetičara Čačka ukazala je na težak položaj majki koje su negovateljice dece koja su dijabetes dobila u ranom detinjstvu. Većina tih majki su morale napustiti posao da bi negovale dete, a kada to dete odraste spada u grupu teže zapošljivih osoba. Većina tih majki nema 15 godina radnog staža pa neće moći da ostvare pravo na penziju.

Lidija Jakšić iz Kola srpskih sestara je ukazala na inicijativu proisteklu iz Istraživanja u okviru projekta, koju smo pokrenuli prema lokalnim samoupravama Čačka i Trstenika, zbog demografske starosti stanovništva, da se osnuju kancelarije za starije, kroz koje bi se pospešila bolja informisanost starijih i i njihov aktivniji i kreativniji život i veća iskorišćenost znanja i resursa koje imaju.
Sve učesnice sastanka složile su se da je neophodan zajednički posvećeni rad svih aktera, kako bi se postigla puna ravnopravnost žena iz ranjivih društvenih grupa.

Ovo je jedna od zagovaračkih aktivnosti u okviru projekta: „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, Faza II“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric