Amity

Kako je ocenjena naša pilotirana usluga Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba

Formula za uspešnu realizaciju projekta u kome se pilotira inovativna usluga socijalne zaštite leži u najmanje četiri ključne stvari. Prva je da tačno znate šta su nedostaci u sistemu usluga i koje su urgentne potrebe ciljne grupe kojom se bavite. Druga je da znate da osmislite pravi odgovor na nedostatke, uz uključivanje korisnika u kreiranje usluge koja je usmerena na podršku i verovanje u delotvornost takvog pristupa. Treća je da izaberete posvećen tim saradnika/ca koje dele vaše vrednosti i žele da se posvete realizaciji plana i na kraju da neko ko ima novac, prepozna vašu ideju i podrži njenu realizaciju. Sve to se poklopilo i zato sa ponosom možemo da se pohvalimo ishodom evaluacije projekta: „Razvoj Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada”, koji smo realizovali u partnerstvu sa Crvenim krstom Kragujevac i Udruženjem „Laris” iz Čačka, tokom 2020. godine. Evaluaciju je uradila prof. dr Natalija Perišić sa Fakulteta političkih nauka, Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerziteta u Beogradu.

Evo šta je, između ostalog, profesorka Perišić u svom Izveštaju napisala:

„S obzirom na to da je sadržaj usluga „Amity” Savetovališta usklađen sa sadržajima komparativnih naučnih istraživanja o percipiranim potrebama neformalnih negovatelja/ica, može se zaključiti da je usluga „Amity” Savetovališta odgovorila potrebama korisnika/ca i da je indikator relevantnosti postignut. To potvrđuje i činjenica da je preko 80% ispitanika/ca ukazalo na visoku relevantnost usluge Savetovališta za neformalne negovatelje/ce.

Korišćenje savetodavnih usluga, te dobijanje informacija i vršnjačke podrške, ali i pružanje pomoći drugima, predstavlja segmente osnaženosti korisnika da samouverenije i kompetentnije obavljaju svoje negovateljske usluge.

Mnoge aktivnosti su realizovane višestrukim premašivanjem meta predviđenim u projektnoj dokumentaciji, i to kada je u pitanju savetodavna podrška za korisnike, broj održanih psiholoških radionica, broj pojavljivanja u medijima, itd. Na taj način, one predstavljaju dodatnu vrednost ovog projekta, zajedno sa neplaniranim aktivnostima, koje su ishodovale kao posledica projekta.

Projekat sasvim izvesno ima veliki uticaj na razbijanje polnih predrasuda, naročito prisutnih u oblasti neplaćenog rada i nege o članovima porodice u Srbiji. U tom smislu, izuzetno je važno što su projektnim aktivnostima obuhvaćeni korisnici muškog pola, kako bi stekli uvid u sadržaj aktivnosti nege i razumeli svakodnevni život onih koji se bave pružanjem nege. Podjednako je važno bilo i osvešćivanje korisnica ženskog pola, kroz projektne aktivnosti, o tome da nega i briga nisu samo ili isključivo „domen“ njihovog neplaćenog rada. U Projektu je jasno prikazano da je izvršen uticaj u oba aspekta: 1. osnaživanja žena da shvate da nega nije „ženski“ posao, nego da je to posao koji je neutralan sa stanovišta pola, da podjednako podrazumeva angažovanost muškaraca i žena, tj. da je posao čitave porodice, te da 2. nega nije podrazumevano „kućni“ posao, nego je i posao zajednice, tj. društva. U tom smislu, važno je i promovisanje termina ekonomija nege / staranja od strane projektnog rukovodstva i ukazivanja na njegov značaj i značenje kroz medijsku kampanju, kao i zagovaranje kod donosioca odluka. Na taj način, Projekat je izvršio znatan uticaj, kako na opštu javnost, s obzirom na prisustvo u medijima, tako i na donosioce odluka u dve lokalne zajednice u kojima je usluga pružana. U njima je povećana senzibilisanost i zainteresovanost za institucionalizovanje usluga Savetovališta i za značaj sadržajnije podrške porodicama obolelih od demencije.”

Kompletan izveštaj Evaluacije možete pogledati na linku.

Ovo je bio deo projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada” koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske Ambasade u Beogradu.

vladesataric