Amity

Neophodno je stvoriti uslove za veću socijalnu inkluziju žena iz ranjivih grupa

Tokom prošle nedelje, u Trsteniku smo realizovali tri fokus grupe, u okviru realizacije projekta: „Žene su pokretači promena“. Jedna fokus grupa je bila sa ženama iz ranjivih društvenih grupa, druga sa aktivistima iz ženskih OCD i treća sa predstavnicima ustanova i institucija, koji rade sa/za ranjivim grupama. Razgovarali smo o politikama lokalne samouprave Trstenika prema ranjivim grupama žena, diskriminaciji žena, o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti žena i pristupu tržištu rada.

Žene iz ranjivih grupa kažu da se one ništa i ne pitaju i da nemaju uticaja na kreiranje lokalnih politika koje se njih tiču. Kažu da ih samo nadležni prepoznaju kada ih pozivaju na glasanje i kada treba da plate porez. Kao najveće probleme ističu one koje se tiču pristupa uslugama zdravstvene zaštite, a smatraju da su najugroženije starije žene bez redovnih ličnih primanja, a koje žive u staračkim domaćinstvima u seoskim sredinama i žene bez zdravstvene knjižice, jer ne mogu da koriste osnovnu zdravstvenu zaštitu, ako nemaju novca da plate. Od ukupno 29 mesnih zajednica u seoskim sredinama Trstenika, u samo četiri funkcionišu zdravstvene stanice (ZS) i to: ZS Milutovac, ZS Velika Drenova, ZS Medveđa i ZS Stopanja, a u njih dolaze žitelji iz okolnih sela. Ovo nekima otežava pristup uslugama zdravstvene zaštite zbog fizičke udaljenosti, zbog nemanja redovnog javnog prevoza za lokacije gde se nalaze zdravstvene stanice ili zbog nemogućnosti da uopšte koriste usluge prevoza.

Kažu da žene iz ranjivih grupa i ne prepoznaju akte diskriminacije kojima su izložene i uglavnom i ne znaju koja sve socijalna i ekonomska prava imaju. Nasilje ne prijavljuju u meri u kojoj je ono prisutno.

Ne postoje posebni programi na nivou lokalne samouprave koji su kreirani sa ciljem da unaprede uslove života pripadnica ranjivih grupa žena.
Smatraju da je ključno obučavati žene na teme rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije i o socijalnim i ekonomskim pravima koja imaju i osnaživati ih da isto ostvaruju. Onima koje žive na selu, država treba da pomogne u obezbeđenju tržišta gde će oni plasirati svoje poljoprivredne proizvode. Takođe, naglašavaju da nedostaje umrežavanje lokalnih organizacija civilnog društva, koje se bave pružanjem usluga i podrškom i ženama iz ranjivih društvenih grupa i zajedničke borbe kod nadležnih u lokalnoj samoupravi za poboljšanje položaja tih žena.

Ovo je aktivnost iz projekta „Žene su pokretači promena“, koji Amity realizuje u partnerstvu sa udruženjem Laris iz Čačka i Ženskom Inicijativom iz Trstenika a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji sprovodi UN Women, uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric