Amity

Neki od nalaza Izveštaja o skriningu za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje u procesu pristupanja EU

U svojstvu članice Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 19, predstavnica Amity-a je učestvovala na sastanku Radne grupe na kome je predstavljen Izveštaj o skriningu za ovo poglavlje i merila za otvaranje pregovora.

O toku pregovaračkog procesa za poglavlje 19 i ulozi 34 OCD u njemu, učesnike su upoznale Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju R. Srbije Evropskoj uniji i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU.

O opštim zaključcima Izveštaja o skriningu i preporukama govorila je Dragana Savić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu za rad…, a o narednim koracima po određenim temama, zadužene osobe iz Ministarstva.

Preporuka Evropske komisije je da se ovo poglavlje otvori kada Srbija uradi Akcioni plan za postepeno prenošenje pravnih tekovina Evropske unije i za izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u svim oblastima na koje se poglavlje odnosi.

Akcioni plan treba da bude konkretan i da sadrži vremenske okvire, resurse, institucije i mere koje će biti kompatibilne sa već sačinjenim Programom reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja EU.

Dobili smo obećanje zvaničnika da će prva verzija Akcionog plana biti gotova do kraja 2016. godine, a da će još jedna konferencija o socijalnom dijalogu biti održana u septembru 2016.

U posebnom fokusu interesovanja Amity-a bio je izveštaj o socijalnoj inkluziji, socijalnoj zaštiti i zabrani diskriminacije u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Naglašena je potreba da se uloži veći napor kako bi se obezbedila socijalna inkluzija ranjivih grupa, među kojima su posebno apostrofirani Romi, OSI, mladi i starija populacija. Potrebno je posvetiti posebnu pažnju stopi rizika od siromaštva, koja je u porastu i može se uporediti sa najvišim stopama u EU, posebno kada je reč o seoskom stanovništvu. Navedena je neophodnost reformi socijalnih naknada u okviru integrisanog pristupa, uključujući i pružanje socijalnih usluga kako bi se pružila delotvornija podrška stanovništvu kome su one najpotrebnije. Izazov je da adekvatna socijalna podrška i socijalne usluge dođu do najranjivijih grupa društva. Naveden je i značaj preduzimanja mera za sprečavanje institucionalizacije.

Istaknuto je i da je potrebno posvetiti veću pažnju socijalnoj integraciji OSI, uključujući razvoj usluga podrške u zajednici, kao i kroz pristupačnost zgrada. Konačno, apostrofirana je potreba uspostavljanja odgovarajućih mehanizama praćenja i ocene Strategije socijalne inkluzije.

U vezi sa socijalnom zaštitom, naglašeno je da je Srbija sprovela niz reformi u ovoj oblasti, ali kako bi se suočili sa demografskim izazovima populacije koja stari, navedeno je da je potrebno nastaviti sa ulaganjem napora da bi sistem socijalne zaštite mogao da podrži aktiviranje, veće učešće u tržištu rada i inkluzivno tržište rada. Insistira se na povećanoj zaposlenosti, kako bi se povećalo delotvorno starosno doba za izlazak iz tržišta rada uopšte, i naročito kako bi se izbeglo nepotrebno, prevremeno penzionisanje.

Konačno, u delu zabrane diskriminacije u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, naglašeno je da je uspostavljen nacionalni pravni okvir u oblasti borbe protiv diskriminacije uz potrebu ulaganja napora da se on u potpunosti usaglasi sa pravnim tekovinama EU. Kao najveći izazov u ovoj oblasti, navedeno je delotvorno sprovođenje postojećeg zakonodavstva.

Insistira se i na dostupnosti sveobuhvatnih statističkih podataka kako bi se omogućilo odgovarajuće praćenje diskriminacije pri pristupu socijalnim uslugama i pri zapošljavanju.

Predstavnici Ministarstva su govorili i o tome šta Ministarstvo već radi po ovim pitanjima i šta je plan za do kraja 2016. godine. Ključno je da Radna grupa Ministarstva detaljno analizira postojeći Zakon o socijalnoj zaštiti i izmena i dopuna koje u istom treba učiniti po svim ključnim temama iz Izveštaja o skriningu.

Naglašeno je da je Ministarstvo u martu 2016. izdvojilo 400 miliona dinara za 122 lokalne samouprave za namenske transfere koji treba da budu im podrška za razvoj usluga socijalne zaštite u ovoj godini. Upoznali su nas i sa nameravanim zakonskim promenama u pogledu materijalnih davanja, kao i šta se preduzima po pitanju rodne ravnopravnosti.

(Foto zapis iz dokumentacije Fondacije Centra za demokratiju)

vladesataric